Motor Drivers

A4988 Stepper Motor Driver Carrier
$9.90
12 pc(s)
RBT-02421
RBT-02856
AutoDriver - Stepper Motor Driver
$51.00
1 pc(s)
RBT-01460
Big Easy Stepper Motor Driver
$35.00
2 pc(s)
RBT-02049
Digital PWM Motor Speed Controller - 5A
$18.50
8 pc(s)
RBT-01989
DRV8833 Dual Motor Driver Carrier
$12.00
10 pc(s)
RBT-01521
EasyDriver Stepper Motor Driver
$17.50
1 pc(s)
RBT-00858
L298 Dual Motor Driver Module 2A
$9.95
8 pc(s)
RBT-02579
RBT-01967
Motor Driver 20A 36v20 w/Current Sensor
$85.50
1 pc(s)
RBT-01264
OpenServo
$21.90
1 pc(s)
RBT-00432
RedBot - Robotic Development Platform
$49.95
4 pc(s)
RBT-01471
RBT-02778
RBT-02779
Roboclaw 2x7A Regenerative Motor Controller
$115.00
8 pc(s)
RBT-02777
Romeo V2 All-in-one Robotic Controller
$57.50
1 pc(s)
RBT-01824
RBT-01022
RBT-00317
SparkFun Motor Driver - Dual TB6612FNG
$8.45
3 pc(s)
RBT-02563